Forretningsbetingelser

1/ Undervisningsabonnement:

Et undervisningsabonnement gælder som udgangspunkt ét fag og én underviser.

Binding: Et undervisningsabonnement løber, indtil du opsiger det. Det har en minimumsbinding på tre måneder. Herefter kan du frit opsige med en måneds varsel ved udgangen af en måned. Hvis du ikke afholder timerne inden for den pågældende måned, bortfalder de. Ved sygdom tilbyder vi erstatningsundervisning enten den samme måned eller efterfølgende måned.

Krav: For at oprette et undervisningsabonnement er det et krav, at du tilknytter et dankort til automatisk betaling.

Depositum: Når du bestiller et undervisningsabonnement, tager vi et depositum på 850 kr.

Når du har betalt depositummet, kontakter vores underviser dig med henblik på at aftale opstart på undervisningsforløbet. Når underviser har kontaktet dig, fakturerer vi første måned af undervisningsabonnementet. Denne skal du betale inden for 5 dage, ellers bortfalder depositummet.

Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en underviser, tilbagebetaler vi depositummet. Hvis du fortryder købet, efter at vi har påbegyndt vores arbejde med at finde den rette underviser, tilbagebetaler vi ikke depositummet.

Underviseren er ikke endeligt booket, før betalingen er gennemført. Timerne skal være betalt, før underviseren kan begynde undervisningen. Vi fratrækker depositummet i betalingen for den sidste måned i abonnement.

2/ Timepakker

En timepakke gælder i udgangspunktet ét fag og én underviser med mindre andet aftales med Studiecoachen, før du begynder forløbet.

Binding: Ved køb af en timepakke er der binding på alle timer i den pågældende timepakke.

Gyldighedsperiode: Gyldighedsperioden på en given timepakke fremgår af hjemmesiden under den pågældende timepakke.

Betaling: En timepakke betaler du som udgangspunkt samlet ved bestilling. Dog kan du efter forudgående aftale med Studiecoachen betale timepakken i rater. Ved ratebetaling pålægger vi et administrationsgebyr på 59 kr. Første rate betaler du ved bestilling. Efterfølgende rate betaler du som udgangspunkt d. 1. i den efterfølgende måned.

Depositum: Når du bestiller en timepakke, tager vi et depositum på 850 kr. med mindre du betaler hele timepakken på en gang.

Når du har betalt depositummet, kontakter vores underviser dig med henblik på at aftale opstart på undervisningsforløbet. Når underviseren har kontaktet dig, fakturerer vi resten af timepakken. Denne skal du betale inden for 5 dage, ellers bortfalder depositummet.

Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en underviser, tilbagebetaler vi depositummet eller det fulde beløb, hvis du har betalt hele timepakken på en gang.

Hvis du fortryder købet, efter at vi har påbegyndt vores arbejde med at finde den rette underviser, tilbagebetaler vi ikke depositummet.

Hvis du har betalt hele timepakken på en gang og fortryder købet, efter vi har påbegyndt vores arbejde med at finde den rette underviser, og før du har booket underviseren, tilbagebetaler vi timepakkens pris fratrukket 850 kr. svarende til depositummet.

Underviseren er ikke endeligt booket, før hele betalingen er gennemført. Timepakken skal være betalt, før du og underviseren kan begynde undervisningen.

Hvis du betaler i rater, trækker vi depositummet fra i den sidste rate.

3/ Underviserens faglige kvalifikationer

Alle vores undervisere har en relevant akademisk uddannelse samt undervisningserfaring.

4/ Priser og specialiseringstillæg

Alle priser er dagspriser og er angivet ekskl. moms. Ifølge momsloven er privatundervisning momsfritaget. Priserne på vores vejledning og undervisning fremgår altid af vores hjemmeside: studiecoachen.dk

Forberedelse: Abonnementet/timepakken dækker både underviserens forberedelse og selve jeres undervisning. Forberedelsen kan fx være at læse din opgave og give skriftlig feedback, at udvælge relevante øvelser eller at målrette forklaringen af stoffet, så det giver mening for dig.

Specialiseringstillæg ved særligt specialiserede kvalifikationer hos underviseren: Hvis du har krav om særligt specialiserede kvalifikationer hos underviseren, kan vi pålægge et engangstillæg, som du betaler sammen med depositummet. Vi tilbagebetaler dette tillæg, såfremt vi ikke kan matche med en underviser.

5/ Aflysningspolitik

Hvis du bliver syg eller af anden årsag bliver forhindret i at overholde en aftalt undervisningsgang, skal du give besked til underviseren hurtigst muligt og senest 24 timer før aftalt undervisning. Dette gælder, hvad enten den aftalte undervisning er skriftlig eller mundtlig. Overholder du ikke denne tidsfrist, betaler du for en times undervisning.

Hvis underviseren bliver syg, får du besked hurtigst muligt, og du og underviseren aftaler derefter en ny undervisningsgang.

6/ Reklamationsret

Skulle du mod vores forventning være utilfreds med din underviser, skal du henvende dig til Studiecoachen hurtigst muligt efter endt undervisningsgang og senest inden jeres næste mundtlige eller skriftlige aftale.

Studiecoachen forbeholder sig ret til at rette op på manglen ved at finde en ny underviser frem for at tilbagebetale købesummen. Reklamationer skal meddeles Studiecoachen på telefon: 93 88 35 37 eller på mail: mail@studiecoachen.dk. Du er kun berettiget til at få kompensation eller pengene retur, hvis du overholder ovenstående.

7/ Fortrydelsesret

Du har ifølge forbrugeraftaleloven ret til at fortryde den indgåede aftale. Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage. Fortrydelsesperioden beregnes fra den dato, hvor du har bestilt timepakken eller undervisningsabonnementet.

Fortrydelsesretten for hele timepakken/abonnementet bortfalder, når du disponerer over din undervisers tid. Det vil sige, når du og underviseren aftaler, hvornår I har første undervisningsgang, eller når du sender skriftligt materiale til underviseren for at få feedback.

7.1 Fortrydelse af køb: Ønsker du alligevel ikke at starte et undervisningsforløb, skal du kontakte Studiecoachen på telefon: 93 88 35 37 eller på mail: mail@studiecoachen.dk hurtigst muligt inden for fortrydelsesfristen på 14 dage. Det er ikke gyldigt blot at give underviseren besked.

Hvis du fortryder købet, efter at vi har påbegyndt vores arbejde med at finde den rette underviser, tilbagebetaler vi ikke depositummet, jf. pkt. 1/ og 2/.

8/ Ophævelse af aftale

Studiecoachen forbeholder sig retten til at ophæve enhver aftale. En sådan ophævelse skal ske enten skriftligt pr. mail eller pr. telefon. I et sådant tilfælde vil Studiecoachen tilbagebetale alle ubrugte timer.

9/ Behandling af personlige informationer

Studiecoachen forpligter sig til ikke at dele personlig information uden din forudgående tilladelse. Ved at rette henvendelse til Studiecoachen via e-mail: info@studiecoachen.dk eller telefon: +45 93 88 35 37 er det til hver en tid muligt at få oplyst, hvilke personlige oplysninger Studiecoachen har registreret om dig. I henhold til bogføringsbekendtgørelsen kan Skat indhente oplysninger i op til 5 år efter afsluttet forløb.

10/ Erstatning og ansvarsfraskrivelse

Studiecoachens erstatningsansvar begrænser sig i enhver henseende til det, du har betalt, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

11/ Copyright

Studiecoachen er indehaver af copyright på alt materiale, der er tilgængeligt på www.studiecoachen.dk og andre hjemmesider ejet af Studiecoachen, samt af den kommunikation som sendes ud i form af e-mails, flyers, plakater mv. Studiecoachens logoet må kun anvendes efter udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Studiecoachen. Hel eller delvis reference eller gengivelse af materiale med copyright fra Studiecoachen må kun finde sted efter udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Studiecoachen. Overtrædelse vil blive forfulgt gennem et civilt søgsmål.

Betingelserne er gældende fra april 2023.

Du ønskes en god fornøjelse med dit forløb hos Studiecoachen, og vi ser frem til at hjælpe dig godt igennem dit studie.

Copyright 2023 - Studiecoachen